Stres z pohledu Genových klíčů – jak stres a napětí uvolnit

Přátelé, velkým tématem tohoto webu je uvolnění stresu, proto bych vám ráda představila pohled na stres očima moudrosti Genových klíčů, které najdete na eshopu: Genové klíče.

Na následující text je úryvkem z knihy Richarda Rudda (vydavatelkou je Markéta Doubravská), a proto se na něj vztahují autorská práva a nelze jej kopírovat – slouží pouze k tomu, abyste jeho prostřednictvím mohli nahlédnout do této úžasné knihy a uvolnit se ve svém stresu a tím si vyzkoušet, jaké to je pracovat s jednotlivými klíči, abyste se mohli rozhodnout, zda je tato kniha pro vás ♥

Děkujeme za respektování.

Úvodní fotografie je od Evy Schiffer a moc za ní Evě děkuju.


Stínové projevy stresu


Stín 52 je zodpovědný za jeden z největších fenoménů moderního světa – stres. Stres působí na mnoha úrovních, ale primárně zasahuje fyzickou rovinu, vnitřek našeho těla. Stín 52 a jeho programovací partner, stín 58 Nespokojenost, představují genetický binární vzorec, který nejvíce podkopává zdraví člověka. To platí zejména na kolektivní úrovni. Z toho důvodu potřebujeme, co se týká stresu, pochopit jednu zcela zásadní věc: stres je tlakem kolektivním, nikoli osobním; nepramení z žádné konkrétní osobní záležitosti, jedná se spíše o energetické pole vytvářené každým žijícím člověkem. To znamená, že stres také hodně souvisí s naším prostředním a s lidmi kolem nás.

Aktuální podobu prostředí utvářejí hranice lidské aury. Průměrný dosah aury člověka zaplní polovinu běžně velké místnosti, což obecně vzato znamená, že když jsme v místnosti s někým dalším, své aury navzájem sdílíme. Čím více lidí se nachází ve stejné oblasti, tím více se rozrůstá společné aurické tělo. V hustě osídlených oblastech, jako jsou města a velkoměsta, je prakticky nemožné uniknout kolektivní auře ostatních, dokonce ani vlastní domov neposkytuje útočiště. Ve venkovských částech světa je tlak místní aury mnohem menší, díky tomu je tam hladina stresu nižší. Avšak vzhledem k obrovské populaci, která v současné době na planetě žije, je už prakticky nemožné vyhnout se rozlehlému energetickému poli, které spolu lidstvo sdílí. Miliardy aur se vzájemně prolínají a vytvářejí ohromný plášť, který obaluje celý svět. Tenhle obal či slupka zabraňuje lidem vnímat a prožívat opravdovou jednotu veškerého vědomí. Ve východních náboženstvích se tento jev nazývá májá – velká iluze.

Lidská DNA je fascinující materie. Chemické kódy, které obsahuje, jsou – přestože od narození uzamčené – vysoce citlivé na vibrující energetická pole. Genetici nazývají genetickou strukturu jednotlivce genotypem* a projevy tohoto souboru genů pak fenotypem**. Takže frekvenční úroveň energie, která prochází genotypem, do jisté míry determinuje projevy fenotypu. To znamená, že naše prostředí nás výrazně ovlivňuje v tom, jak se cítíme, jak se chováme, a co je nejdůležitější – kdo si myslíme, že jsme. Na té nejjemnější úrovni tvoří naše prostředí subatomární svět vibrací. O podobě tohoto prostředí totiž rozhodují frekvence, na které jsme naladěni, a to bez ohledu na to, kde se právě nacházíme. V případě stínu 52 stojí za zformováním kolektivního či rozšířeného fenotypu lidstva strach; ten vytváří prostředí, které vystavuje fyzický organismus obrovskému stresu.

Jediným způsobem, jak uniknout kolektivnímu poli, které nás programuje, je povznést se nad ně energeticky; a to není vůbec snadná práce. Musíme nějakým způsobem zvýšit frekvenci energie procházející naším genotypem. Když k tomuto dojde, fenotyp – způsob, jakým prožíváme a vyjadřujeme svou povahu – se taktéž změní. Většina lidí se nad toto energetické pole povznese pouze na krátká období a pak do něj klesne zase zpátky. Je nesmírnou vzácností, aby někdo vystoupil nad pole stresu trvale. Tajemství spočívá ve změně vnitřního prostředí – změně našich pocitů a myšlenek; tím totiž měníme to, co vidíme a slyšíme. Pokud slyšíme pouze hluk a vidíme jedině chaos, pak tato skutečnost určí naše prožívání. Avšak jestliže se ukotvíme na vyšší frekvenci, můžeme tentýž život prožívat, jako bychom pobývali v úplně jiném světě.

Stres je stavem fyzického tlaku vyvolaného poklesem naší frekvence. Jedním z jeho zásadních projevů je neschopnost uniknout psychické úzkosti. Pak dochází k tomu, že rozhodováním pověříme mysl v naději, že takto odstraníme napětí. To ovšem téměř vždy končí katastrofou, neboť fakticky je činnost mysli právě projevem stresu. Dochází ke klasické biologické zpětné vazbě, která posiluje přesně ten stav, před kterým utíkáme. Stín 52 je silně propojen s funkcí nadledvinkových žláz a s typicky lidským reflexem – útok nebo útěk. (Činnost endokrinního systému bezprostředně souvisí s frekvencí procházející naším genotypem, a jak ještě uvidíme, až se dostaneme k siddhi 52, lidská soustava žláz není omezena jen na produkování takových hormonů, jako je adrenalin, který souvisí s bojem o přežití a strachem.)

Jeden z klíčů potřebných k pochopení stínu 52 můžeme nalézt v názvu daru 52 – Zdrženlivosti. Nízkofrekvenční vyjádření stínu 52 pochází z neschopnosti zdržet se reakcí na strach. Občas může být strach, který pohání tento genový klíč, usazen tak hluboko v podvědomí, že o něm vůbec nemáme ponětí. Přesto však tento strach prostupuje naše životní prostředí a naše odezva na něj vyvolává jednu ze dvou reakcí – buďto zamrznutí, nebo útěk. Vzhledem ke značnému chemickému propojení s nadledvinkami je tento stín zodpovědný za fyzickou aktivitu, či naopak za její nedostatek – to jsou dva způsoby, kterými lidé reagují na stres. Pokud jde o stín 52, existují dva typy lidí: ti, kteří v klidu neposedí, a ti, kteří se ani nepohnou. V dnešní době máme tendenci považovat stres za chaotickou, horečnatou energii dynamického rázu, ale kromě toho má stres i svou potlačenou podobu.

Přirozený rytmus života respektuje střídání cyklů; život ví, kdy se má pracovat a kdy odpočívat. Ale kolektivní tlak stínu 52 zbavuje člověka důvěry v koloběh života a stínové frekvence genového klíče 52 zesilují vždy jednu z krajností. Projevy toho můžeme v současném světě vidět zcela zřetelně. Západ tíhne k extrému nepřetržité aktivity, růstu a zdokonalování, za nimiž stojí jen minimální společný cíl, případně vůbec žádný. Východ v duchu svých tradic kráčí opačným směrem, mimo aktivitu a pokrok, směrem k náboženským a duchovním sférám. Ačkoli se dnes role obracejí a Východ začíná být více podobný Západu a naopak, základní fenotyp lidstva zůstává založen na strachu a nadále se manifestují obě polarity tohoto stínu. Dokud lidé neprocítí svou jednotu s celým stvořením, budou dál vytvářet tento podprahový stres – fyzické zhmotnění našeho nejhlubšího a nejskrytějšího strachu.

 


Dar Zdrženlivosti – semeno záměru


Lidé mají sklon dar 52 nedoceňovat kvůli tomu, jak na ně působí jeho název. Zdrženlivost vskutku nezní nijak zvlášť senzačně či dynamicky. Ale paradoxně je to jeden z nepozoruhodnějších darů v celém lidském genomu. Stejně jako ostatní dary i tento dar představuje dosažení rovnováhy mezi dvěma energetickými extrémy – v tomto případě mezi energií aktivity a energií pasivity. Žádný genový klíč není vlastně tak zásadní pro lidský život jako GK 52. Zabarvuje veškerou naši aktivitu podle charakteru vstupní motivace. Jestliže zahájíme nějakou činnost z pozice strachu, pak jeho zárodek nakazí každý aspekt rozvoje této činnosti. I ty nejmenší lidské činy mohou někdy vést k vytvoření rozsáhlého impéria; jestliže však je v nich na počátku přítomno semínko strachu, pronikne toto časem strukturou jako virus a nakonec způsobí, že se celá konstrukce zhroutí.

Dar 52 v sobě nese tajemství ekologie. Každé pořádné úsilí vyžaduje niterné porozumění fenoménu zdrženlivosti – jevu, který je vlastní všem živým soustavám. Pokud se má systém udržet, musí se naučit, jak se nasytit během svého růstu. Jestliže se má rozmnožovat, musí se naučit diversifikovat a rozšiřovat zdroje své výživy. Avšak aby byl systém doopravdy úspěšný, musí ve svém jádru hned od samého počátku obsahovat jeden zásadní faktor: musí sloužit i něčemu dalšímu než pouze sám sobě. Dar Zdrženlivost vyžaduje obrovskou dávku trpělivosti a pochopení pro to, že v přírodě se všechno vyvíjí svou vlastní rychlostí. Zejména na začátku se může zdát, že vše postupuje pomalu. Ve chvíli, kdy se snažíme nějaký nápad popohnat, narušujeme klid půdy, v níž je zaset. Z toho můžeme pochopit, jak snadno se člověk stává obětí stresu.

Jak možná tušíme, dar 52 se týká uspořádání lidstva. Na nejhlubší úrovni obsahuje semínko, které jednoho dne dovede lidstvo k dokonalému organizačnímu souladu. V současné době se tento dar týká naší důvěry v život. Abychom mohli něco začít, musíme mít nejdříve jasný záměr; čím je nezištnější, tím větší sílu bude mít. Jakmile cokoli začneme se správným úmyslem, všechno ostatní bude následovat, ale musíme odolat pokušení zasahovat do procesu pod vlivem strachu. Záměr je semínko a každé semínko si v sobě nese všechny látky i vlastnosti, které bude potřebovat pro svůj růst. Dokonce má i příznačnou vůni, která ve správný čas přiláká ty správné spojence. Je třeba také upozornit, že čím větší je síla, tím více času ke svému vyklíčení vyžaduje. Semeno tisu a semínko slunečnice mají obdobnou velikost, ale zatímco slunečnice vyroste do plné velikosti během několika měsíců, tis má hlubší kořeny a složitější organismus. Jeho růst začne odlišným tempem a řídí se vlastním načasováním. Bude mu trvat deset let, než dosáhne výšky slunečnice, ale může žít až pět tisíc let. A tak je to se všemi lidskými myšlenkami i činy.

Každý žijící člověk obsahuje tento záměr – semeno svého individuálního osudu. Chceme-li si svůj záměr ujasnit, musíme se zeptat sami sebe: „Jak mohu nejlépe posloužit lidstvu?“ A pak musíme žít odpověď. Vzhledem k tomu, že my lidé nemůžeme vidět podrobnosti cesty před námi, musíme důvěřovat směru, kterým se náš záměr ubírá, i kdyby v daný moment nedával žádný smysl. Síla zdrženlivosti spočívá ve schopnosti dovolit svému životu, aby se odvíjel, aniž bychom na něj tlačili.

Rozbor stínu 52 nám rovněž ukázal, že dalším aspektem tohoto genového klíče je přesvědčení či pocit, že jsme se dostali do slepé uličky. Opravdu ztraceni můžeme být, jedině když ztrácíme kontakt se svou nejvnitřnější podstatou. Dokud zůstáváme propojeni se semínkem svého autentického záměru, můžeme sice zažít ve svém vnějším životě zastavení a prodlevy, ale neznamená to, že nevíme jak dál. V nitru semínka, či vlastně rostliny, začínají rašit nové výhonky. A právě v této fázi začíná být člověk obvykle netrpělivý a snaží se vynutit si své další směřování. Poškozuje křehká poupata, což poznamená další fázi vývoje jeho záměru. Během okamžiků zdánlivého vnějšího klidu, kdy se zdá, že veškerá energie se zastavila, dochází paradoxně k nejvýznamnějšímu růstu.

Zásoby energie a potenciálu jediného člověka jsou nekonečné. Jenže s takovým potenciálem musíme zacházet hospodárně a umožnit mu organický růst a expanzi. V tomto ohledu znamená dar Zdrženlivost nezasahování. Když tento princip aplikujeme na svůj život, budeme muset sami sebe přijmout jako součást proudu mnohem rozsáhlejšího, než dokážeme vnímat, a stejně tak se musíme smířit s tím, že existují chvíle, kdy se budeme cítit silně omezováni. Přijetí tohoto omezení, což se navenek projeví v podobě trpělivosti, je opravdu mocný dar. Výstižnou paralelu můžeme najít ve způsobu, jakým se rozvíjí život malého dítěte. Děti obsahují zárodek své budoucnosti, a jestliže je necháme vyvíjet se vlastním tempem a vlastní cestou, aniž bychom do jejich vývoje příliš zasahovali, pak budou vzkvétat. Každý rodič musí nalézt křehkou rovnováhu mezi stanovením zdravých hranic a důvěrou v životní sílu, která dítě vede.

Zdrženlivost umožňuje využít lidskou sílu tvůrčím způsobem. GK 52 je členem skupiny kodonů zvané Rodina hledání. Během putování šesti klíči tohoto kodonu se dozvíme, že se všechny týkají tlaku. Právě tento vnitřní tlak je motorem evoluce. Každý člověk v sobě uchovává ohromné množství životní síly, která v nás vyloženě touží zprudka vytrysknout prostřednictvím tohoto aspektu naší DNA. Už při zběžném zhlédnutí názvů darů této rodiny získáme představu o charakteru naší vnitřní síly – je to Magnetismus (15), Dynamičnost (39), Zdrženlivost (52), Expanze (53), Aspirace (54) a Vitalita (58). Dar 52 Zdrženlivost mezi nimi vyniká tím, že jako jediný udržuje všechen tento tlak pod kontrolou. To má obrovský význam pro usměrňování života a zachování určitého stupně vnitřního rytmu a řádu. Právě tento genový klíč je tou hybnou silou, která umožňuje všem systémům změnu a vývoj.

 


Uklidnění vlny – siddhi zvané Klid


Na nejvyšší frekvenční úrovni dochází k zajímavému jevu, který nám může pomoci porozumět, proč siddhický stav přesahuje frekvenci jako takovou. Když zvážíme, co frekvence vlastně je – kmitání energetických vln o různé rychlosti a intervalech –, po přivedení frekvence k jedné z krajních poloh odhalíme paradox. Energetické vlny, které by kmitaly na stále se snižující frekvenci, by se nakonec úplně zastavily a člověk by zažil nicotu. Na druhé straně škály by se energetické vlny vibrující na frekvenci neustále se zvyšující nakonec k sobě přiblížily tak, že by se spojily a vytvořily odlišný druh nicoty. Nicota představuje siddhický stav. Existuje samozřejmě mnoho pojmenování, která jej popisují – Blaženost, Všezahrnující láska nebo – v případě siddhi 52 – Klid.

Siddhi Klid nám může výrazně pomoci pochopit celý koncept transcendence frekvence. Oba póly frekvenčního spektra paradoxně vedou k totožnému stavu. V obou krajnostech zažíváme klid. Mnoho duchovních učení či slavných učitelů nazývalo tento vrcholný osvícený stav nicotou či prázdnotou. Obzvláště Buddha si zamiloval toto názvosloví. Siddhi 52 má v sobě opravdu něco z Buddhy. Staří Číňané pojmenovali v I´ťingu hexagram 52 Hora nebo Stání a jeho symbol opravdu připomíná obraz Buddhy sedícího v absolutním klidu pod stromem bódhi a čekajícího, až se všechny smyslové vjemy rozpustí a prozáří je pravá realita osvícení.

Při dosažení duchovní realizace prostřednictvím siddhi 52 dochází k zajímavým úkazům. Frekvenční vzorce utichají a člověk se ocitá v srdci veškerého stvoření. Stává se klidným okem tornáda samotné existence a vše vnímá jen jako jevy vířící kolem sebe. Od chvíle, kdy zaujme místo mimo jakoukoli vibraci, už se jej nijak nedotýká obrovský obal strachu a stresu vytvořený světovou aurou. Z tohoto důvodu mystikové tento stav popisují jako neohraničený prostor či prostor bez hranic. S klidem přichází prožitek siddhi 58 Blaženosti, které je programovacím partnerem siddhi 52.

Obě významná siddhi 52 a 58 odrážejí jeden z proslulých univerzálních pojmů geometrie a fyziky – torus. Torus*** je vícerozměrný geometrický útvar, který se nachází v centru celého časoprostoru. Názorně ukazuje obecnou platnost zákona zachování energie týkající se točivého momentu a točivých sil.**** Na jednom konci je torus černou dírou, která představuje jinový pól, jenž nasává, smršťuje a vtahuje veškerou energii a hmotu do sebe. Na druhém konci je dírou bílou, která ztělesňuje jangový pól, který všechnu energii a hmotu uvolňuje, vytváří a rozvádí směrem ven, čímž vytváří časoprostor. Torus je nádherný model, který spojuje odstředivé a dostředivé síly, což do jednoho systému vnáší implozivní i explozivní dynamiku. V rámci lidské DNA je torus v jádru všech bytostí plně prožíván ve stavu osvícení, který propojuje klid (černou díru) s blažeností (bílou dírou). Prožitek naprostého klidu a blaženosti vychází z vyšších funkcí lidské genetiky. Náš endokrinní systém je v podstatě alchymistická dílna, ve které se utvářejí a mísí chemikálie a hormony. U stínu 52 jsme viděli, že úlohou žláz v našem těle je produkovat hormon adrenalin, pokaždé když dá strach podnět k aktivaci tohoto stínu. Lidé, kteří žijí v iluzorním poli nízkých frekvencí, jsou vlastně na tomto hormonu závislí a stejně tak na jeho původci – strachu. Avšak na siddhické úrovni frekvence (či spíše žádné frekvence) tělo nově vytváří hormony a neurotransmitery, které jsou nesmírně vytříbené. Každé siddhi má vlastní jedinečnou sekreci a v případě siddhi 52 vylučují žlázy hormon, který v těle navozuje stav blaženosti a klidu.

Po tisíciletí lidé hledali tyto zázračné sekrety a mytologizovali je do podoby elixírů a všeléků, které lze vytvořit chemickou cestou. V posledních letech lidstvo vytvořilo určité látky a drogy, které napodobují či aktivují tuto hormonální sekreci, například drogu extázi. Potřebujeme pochopit, že mutace vedoucí k vylučování takových hormonů je nesmírně jemný organický proces, který je podporován ještě mnohem křehčím procesem probíhajícím na energetické úrovni. Když tento proces projde bez přerušení mnoha organickými fázemi, tělo vytvoří jeho fyzický protějšek. V případě siddhi 52 nastává prožitek zastavení času díky neurotransmiteru, který zastaví myšlenky, když už nepotřebujeme ke komunikaci lidské uvědomění.

V GK 55 se dočteme o kolektivním fenoménu, který se ve světě už brzy objeví, o tzv. utišení vlny. K tomuto jevu dojde v důsledku genetické mutace fyzického těla, jejíž počátek podle předpovědí zasáhne lidstvo kolem roku 2027. Mutace spustí postupný proces, který všech šedesát čtyři genových klíčů rozvine na kolektivní úrovni a v široké míře aktivuje dary a siddhi po celém světě. Výraz utišení vlny vyjadřuje ztišení chaotického emocionálního energetického pole, které v současnosti na naší planetě převládá. Jedním ze siddhi, které uvidíme ve světě objevovat se stále častěji, je siddhi 52. Nezapomeňme, že tento genový klíč je ústředním archetypem, který se stará o to, aby se záměr prostřednictvím služby rozvinul v osud jednotlivce. Vzhledem k tomu, že ve své podstatě jsou všechna siddhi kolektivní, siddhi 52 obsahuje rovněž zárodek skvělého nového počátku, původní záměr a sen lidstva – stát se oázou klidu v srdci stvoření.

Siddhi 52 má v sobě schopnost soustředit lidstvo do jednoho sjednoceného schématu. Vyzařuje pole kolektivní energie, které nakonec uklidní a ztiší lidskou emoční soustavu. Stín 52 Stres je úzce spjat s časem. Hodně stresu je způsobeno tím, že lidem čas utíká pocitově příliš rychle, takže propadají panice a snaží se jej dohonit. Aura jediné bytosti manifestující siddhi 52 doslova zastaví myšlenky všech v blízkém okolí. Stav siddhi zvyšuje vlnovou délku mezi částicemi subatomárního světa, a tím zpomaluje vnímaný čas. Každé siddhi zaplaví svou esencí energetické pole lidstva, takže přítomnost i omezeného počtu lidí s vědomím na této úrovni změní způsob fungování všech lidských emocí. Takový příval klidu do naší planetární aury umožní mnoha milionům lidí, aby naplnili svůj pravý úděl v podobě daleko širší služby celku.


* Genotyp je soubor pokynů kódovaných v souhrnu genetických informací uložených v sekvenci DNA. Tato informace se projeví (nebo neprojeví) jako znaky. Souhrn genetických informací ale určuje nejen vlastnosti daného organismu, ale také o jaký druh organismu se jedná. V přeneseném významu se pojem genotyp používá též pro druh rostliny nebo živočicha, zvolený z typického představitele rodu. Genotyp úzce souvisí s fenotypem. Genotyp + prostředí = fenotyp.

** Fenotyp je soubor vlastností znaků, jenž je vytvářen i prostředím, v němž se jedinec pohybuje. Jedinci se shodným genotypem nemusí být stejným fenotypem; a naopak – jedinci se stejným fenotypem nemusí být stejným genotypem.

*** Torus (též anuloid) je rotační plocha, která vznikne otáčením kružnice kolem osy, která leží ve stejné rovině a nemá s ní společné body. Tento tvar má například pneumatika, nafukovací kruh nebo americký koblih s otvorem uprostřed.

**** Zákon zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. Točivý moment nebo také kroutivý moment vyjadřuje působení síly na bod vzdálený od osy otáčení.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík
  • Your cart is empty.
Přejít nahoru